1991

Powstanie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy rejestruje Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. oraz jej własnego statutu.

Znajdujący się w likwidacji Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń dokonuje przelewu kwoty 95 mln zł (po denominacji) – części niewykorzystanych środków zlikwidowanego CFRNiT na fundusz założycielski FNP. Wniosek opiniuje pozytywnie ówczesny Minister Edukacji prof. Robert Głębocki.

Działający od 1 marca w niepełnym składzie zarząd (dr Barbara Bolkowska i Małgorzata Kozłowska) uchwala pierwszy program działania Fundacji.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych (KBN) prof. Witold Karczewski powołuje na stanowisko Prezesa Fundacji dr. Jana Krzysztofa Frąckowiaka, podsekretarza stanu w KBN. Równocześnie zostaje powołana Rada Fundacji.

W tym samym roku Fundacja przyznaje pierwszą dotację w ramach programu Badania na rzecz Zdrowia Dziecka – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie otrzymuje 400 tys. zł na „unowocześnienie karetki do przewozu dzieci”.

Biuro Fundacji rozpoczyna działalność w pierwszej siedzibie przy ul. Wspólnej 1/3.